DAROWIZNA, PRZEPIS - umowa nieodpłatnego przepisania nieruchomości, środków pieniężnych, ruchomości, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego to czynność notarialna, która w stosunkach między najbliższymi nie wymaga okazywania notariuszowi dokumentów chyba, że obdarowany nie wie, co od darczyńcy otrzymuje. Przy darowiźnie środków pieniężnych konieczne jest udokumentowanie ich przepływu np. z konta bankowego darczyńcy na konto bankowe obdarowanego i wskazanie numerów rachunków bankowych notariuszowi. Umowa darowizny nie zwalnia obdarowanego z obowiązku zapłaty zachowku na żądanie uprawnionego złożone po śmierci darczyńcy.

DOKUMENTY Z URZĘDU SKARBOWEGO PRZY KAŻDEJ CZYNNOŚCI

 • jeżeli nabycie przez zbywców nastąpiło z tytułu spadku lub zasiedzenia w każdym czasie, lub z tytułu darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanego po 31 grudnia 2006 roku – NOTARIUSZOWI PRZEDKŁADA SIĘ ZAŚWIADCZENIA NACZELNIKA właściwego URZĘDU SKARBOWEGO, że podatek od spadków i darowizn został przez każdego ze sprzedających uiszczony/jest nienależny z tytułu zwolnienia/zobowiązanie uległo przedawnieniu

UMOWA SPRZEDAŻY, KUPNA-SPRZEDAŻY - odpłatnego przepisania nieruchomości, to czynność która najczęściej, obok darowizny, kojarzy się z wizytą u notariusza.

W zależności od tego, co sprzedajemy, przy wizycie u notariusza potrzebne będzie okazanie lub przedłożenie odpowiednich dokumentów.

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU 

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, że sprzedającym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - konieczne bezwzględnie, gdy lokal nie ma założonej KW;
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o położeniu i powierzchni lokalu - gdy chcemy założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w celu np. wpisu hipoteki;
 • zaświadczenie o uiszczaniu bieżących opłat eksploatacyjnych / uiszczeniu wkładu budowlanego

SPRZEDAŻ LOKALU 

 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji dla działki na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal;

SPRZEDAŻ DZIAŁKI zabudowanej / niezabudowanej O POW. POWYŻEJ 0,5 HA

 • DOKUMENTY JAK PRZY DZIAŁCE O POW. DO 0,3 HA
 • jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, w którym działka w całości przeznaczona jest pod cele inne niż rolne - DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY dla działki, KTÓRA STAŁA SIĘ OSTATECZNA PRZED DNIEM 1 MAJA 2016 ROKU i w której działka przeznaczona jest na cele inne niż rolne
 • jeżeli działka stanowi grunty rolne zabudowane, zajęte pod budynki mieszkalne i inne niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej w dniu 1 maja 2016 roku - zaświadczenie, że dla działki nie została wydana decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 

SPRZEDAŻ DZIAŁKI zabudowanej / niezabudowanej DO 0,3 HA 

 • wypis uproszczony z rejestru gruntów - jeżeli działka ma osobną KW i dane w księdze wieczystej są aktualne albo
 • wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisów w KW - gdy działka jest odłączana do nowej KW lub dane w księdze wieczystej są nieaktualne oraz
 • wyrys z mapy ewidencyjnej - gdy działka jest odłączana do nowej KW oraz
 • wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisów w KW dla wszystkich działek w dotychczasowej KW, razem z działką odłączaną - gdy działka jest odłączana do nowej KW, a nie jest ujawniona w dotychczasowej KW
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji
 • decyzja podziałowa - gdy działka jest odłączana do nowej KW

 

SPRZEDAŻ DZIAŁKI zabudowanej / niezabudowanej OD 0,3 HA DO 0,5 HA

 • DOKUMENTY JAK PRZY DZIAŁCE O POW. DO 0,3 HA
 • jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, w którym działka w całości przeznaczona jest pod cele inne niż rolne - DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY dla działki, KTÓRA STAŁA SIĘ OSTATECZNA PRZED DNIEM 1 MAJA 2016 ROKU i w której działka przeznaczona jest na cele inne niż rolne
 • jeżeli działka stanowi grunty rolne zabudowane, zajęte pod budynki mieszkalne i inne niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej w dniu 1 maja 2016 roku - zaświadczenie, że dla działki nie została wydana decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Notariusz Tomasz Woźniak prowadzący Kancelarię Notarialną w Szamotułach otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).

 • Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO). Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

 • Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) oraz stronom czynności w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.

 • W razie dokonywania czynności notarialnej jesteście Państwo obowiązani do podania swoich danych osobowych stosownie do treści przepisu art. 85 wymienionej wyżej ustawy – Prawo o notariacie. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnej. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnej.

 • Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

 • Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: wozniak@rejent.poznan.pl.

 • Jeżeli będą mieli Państwo zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, to możecie zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czynności notarialne

 

Notariusz dokonuje czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie.

 

Usługi

Rachunki bankowe Kancelarii:

 

12 1140 2004 0000 3202 7895 3619

(mBank)

 

77 1090 1362 0000 0001 4978 0570 

(Santander Bank Polska)

© Kancelaria Notarialna Tomasz Woźniak 2018 r. Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Strona ta nie jest także wyjaśnieniem czynności notarialnej w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie.

Kancelaria Notarialna Tomasz Woźniak

64-500 Szamotuły

pl. H. Sienkiewicza 5 lok. 1.5 

(wejście od alei 1 Maja)

 

tel. +48 664 001 034

tel. +48 600 234 802

kancelaria@notariuszwozniak.pl

 

NIP PL6671133317

REGON 311013938

Kontakt

Kancelaria została otwarta w Szamotułach dnia 4 maja 2015 roku. Notariusz Tomasz Woźniak wcześniej prowadził kancelarię w Poznaniu i Pobiedziskach.

Lokalizacja

O nas