O nas

Kancelaria została otwarta w Szamotułach dnia 4 maja 2015 roku. Notariusz Tomasz Woźniak wcześniej prowadził kancelarię w Poznaniu i Pobiedziskach.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

Kancelaria Notarialna Tomasz Woźniak

64-500 Szamotuły pl. H. Sienkiewicza 5 lok. 1.5

(wejście od alei 1 Maja)

NIP     PL6671133317

REGON  311013938

 

                        tel. kom. +48 664 001 034

                        tel. kom + 48 789 242 848

                        kancelaria@notariuszwozniak.pl

 

© Kancelaria Notarialna Tomasz Woźniak 2018 r. Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Strona ta nie jest także wyjaśnieniem czynności notarialnej w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie.

rachunki bankowe Kancelarii:

12 1140 2004 0000 3202 7895 3619

(mBank)

77 1090 1362 0000 0001 4978 0570

(Santander Bank Polska)

rachunek bankowy depozytowy Kancelarii:

95 1090 1362 0000 0001 5065 7902

(Santander Bank Polska)

Usługi

Czynności notarialne

 

Notariusz dokonuje czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie.

 

Kancelaria Notarialna Tomasz Woźniak

SPRZEDAŻ DZIAŁKI zabudowanej / niezabudowanej OD 0,3 HA DO 0,5 HA

 • DOKUMENTY JAK PRZY DZIAŁCE O POW. DO 0,3 HA
 • jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, w którym działka w całości przeznaczona jest pod cele inne niż rolne - DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY dla działki, KTÓRA STAŁA SIĘ OSTATECZNA PRZED DNIEM 1 MAJA 2016 ROKU i w której działka przeznaczona jest na cele inne niż rolne
 • jeżeli działka stanowi grunty rolne zabudowane, zajęte pod budynki mieszkalne i inne niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej w dniu 1 maja 2016 roku - zaświadczenie, że dla działki nie została wydana decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

SPRZEDAŻ DZIAŁKI zabudowanej / niezabudowanej DO 0,3 HA 

 • wypis uproszczony z rejestru gruntów - jeżeli działka ma osobną KW i dane w księdze wieczystej są aktualne albo
 • wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisów w KW - gdy działka jest odłączana do nowej KW lub dane w księdze wieczystej są nieaktualne oraz
 • wyrys z mapy ewidencyjnej - gdy działka jest odłączana do nowej KW oraz
 • wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisów w KW dla wszystkich działek w dotychczasowej KW, razem z działką odłączaną - gdy działka jest odłączana do nowej KW, a nie jest ujawniona w dotychczasowej KW
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji
 • decyzja podziałowa - gdy działka jest odłączana do nowej KW

 

SPRZEDAŻ DZIAŁKI zabudowanej / niezabudowanej O POW. POWYŻEJ 0,5 HA

 • DOKUMENTY JAK PRZY DZIAŁCE O POW. DO 0,3 HA
 • jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, w którym działka w całości przeznaczona jest pod cele inne niż rolne - DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY dla działki, KTÓRA STAŁA SIĘ OSTATECZNA PRZED DNIEM 1 MAJA 2016 ROKU i w której działka przeznaczona jest na cele inne niż rolne
 • jeżeli działka stanowi grunty rolne zabudowane, zajęte pod budynki mieszkalne i inne niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej w dniu 1 maja 2016 roku - zaświadczenie, że dla działki nie została wydana decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 

SPRZEDAŻ LOKALU 

 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji dla działki na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal;

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU 

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, że sprzedającym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - konieczne bezwzględnie, gdy lokal nie ma założonej KW;
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o położeniu i powierzchni lokalu - gdy chcemy założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w celu np. wpisu hipoteki;
 • zaświadczenie o uiszczaniu bieżących opłat eksploatacyjnych / uiszczeniu wkładu budowlanego

UMOWA SPRZEDAŻY, KUPNA-SPRZEDAŻY - odpłatnego przepisania nieruchomości, to czynność która najczęściej, obok darowizny, kojarzy się z wizytą u notariusza.

W zależności od tego, co sprzedajemy, przy wizycie u notariusza potrzebne będzie okazanie lub przedłożenie odpowiednich dokumentów.

DOKUMENTY Z URZĘDU SKARBOWEGO PRZY KAŻDEJ CZYNNOŚCI

 • jeżeli nabycie przez zbywców nastąpiło z tytułu spadku lub zasiedzenia w każdym czasie, lub z tytułu darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanego po 31 grudnia 2006 roku – NOTARIUSZOWI PRZEDKŁADA SIĘ ZAŚWIADCZENIA NACZELNIKA właściwego URZĘDU SKARBOWEGO, że podatek od spadków i darowizn został przez każdego ze sprzedających uiszczony / jest nienależny z tytułu zwolnienia / zobowiązanie uległo przedawnieniu

DAROWIZNA, PRZEPIS - umowa nieodpłatnego przepisania nieruchomości, środków pieniężnych, ruchomości, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego to czynność notarialna, która w stosunkach między najbliższymi nie wymaga okazywania notariuszowi dokumentów chyba, że obdarowany nie wie, co od darczyńcy otrzymuje. Przy darowiźnie środków pieniężnych konieczne jest udokumentowanie ich przepływu np. z konta bankowego darczyńcy na konto bankowe obdarowanego i wskazanie numerów rachunków bankowych notariuszowi. Umowa darowizny nie zwalnia obdarowanego z obowiązku zapłaty zachowku na żądanie uprawnionego złożone po śmierci darczyńcy.