Maksymalna stawka taksy notarialnej

Maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.) zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, z zastrzeżeniem § 8-16 tego rozporządzenia, i wynosi od wartości:
      
do 3.000 zł
 100 zł
powyżej 3.000 zł do 10.000 zł
 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł
 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł
 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł
 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł
 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł
 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł
 
Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.
Akty notarialne i akty poświadczenia dziedziczenia
Za sporządzenie aktu notarialnego jako maksymalną stawkę przyjmuje się wskazaną wyżej stawkę, z zastrzeżeniem § 6 i 7 tego rozporządzenia, które przewidują między innymi:
1)     połowę wskazanej wyżej stawki jako maksymalną stawkę za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
 • umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
 • umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem innej stawki dla ustanowienia szczególnych hipotek wymienionych niżej w pkt 2,
 • przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 • umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
 • umowę deweloperską,
 • umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 • umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego;
2)     jedną czwartą wskazanej wyżej stawki jako maksymalną stawkę za sporządzenie projektu aktu notarialnego oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
 • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.
 
Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
 
umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 
 600 zł
umowę majątkową małżeńską
 400 zł
testament
 50 zł
testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku
 150 zł
testament zawierający zapis windykacyjny
200 zł
odwołanie testamentu
 30 zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić
 
 60 zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 80 zł
pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności
 30 zł
pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności
 100 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 50 zł
Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie:
 
aktu poświadczenia dziedziczenia
 50 zł
protokołu dziedziczenia
 100 zł
protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu
 50 zł
zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu
 30 zł
W razie gdy w akcie notarialnym poszczególne czynności między tymi samymi osobami dotyczą różnych przedmiotów, wartość tych przedmiotów zlicza się, jeżeli dla dokonywanych czynności przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Jeżeli dla tych czynności przewidziane są różne maksymalne stawki, stosuje się je za każdą czynność z osobna.
Jeżeli akt notarialny obejmuje kilka czynności różnych osób, stosuje się maksymalne stawki przewidziane za każdą czynność z osobna.Wypisy, odpisy i wyciągi
Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.
Poświadczenia
Maksymalna stawka wynosi:
 
za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną
 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
 
za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na pełnomocnictwach i innych dokumentach
 
 20 zł;
za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę
 6 zł;
za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę
 6 zł;
za poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 
 5 zł,
za poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu
 30 zł;
za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu
 30 zł.
Inne
Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach tego rozporządzenia maksymalna stawka wynosi 200 zł.
Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:
       1)  w porze dziennej – 50 zł,
       2)  w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł
- za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.
Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.
Poza wyżej wymienionymi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.) określa także inne czynności notarialne i maksymalne stawki za ich dokonanie.
Powyższe opracowanie nie ma charakteru zupełnego i wyczerpującego, wskazuje jedynie maksymalne stawki taksy notarialnej w typowych rodzajach czynności oraz podstawowe zasady jej obliczania.
Stan prawny powyższego opracowania zaktualizowano na dzień 30 czerwca 2013 roku.