Ochrona danych osobowych

Szanowni Klienci!

Informujemy uprzejmie, że Wasze dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Kancelarię Notarialną na potrzeby rejestracji i utrwalenia dokonywanych przez Państwa czynności notarialnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.

W razie dokonywania czynności notarialnej jesteście Państwo obowiązani do podania swoich danych osobowych stosownie do treści przepisu art. 85 wymienionej wyżej ustawy – Prawo o notariacie.

Administratorem danych jest notariusz prowadzący kancelarię.

Odbiorcami danych są strony czynności oraz podmioty wymienione w akcie notarialnym, bądź uprawnione do otrzymania tych danych z mocy ustawy, w tym:

1) sąd rejonowy, urząd gminy, starostwo powiatowe – właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości będącej przedmiotem czynności;

2) spółdzielnia mieszkaniowa – właściwa ze względu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będące przedmiotem czynności;

3) urząd skarbowy – właściwy ze względu na siedzibę Kancelarii Notarialnej, gdy czynność może spowodować powstanie zobowiązania podatkowego.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.


notariusz Tomasz Woźniak

Kancelaria Notarialna Tomasza Woźniaka w Poznaniu

61-816 Poznań, ul. Franciszka Ratajczaka 31/10

(61 670 07 14 664 001 034

š wozniak@rejent.poznan.pl