Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych regulowanych ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie).

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, a mogą one być dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne stwierdzające czynności stawających stron wywołujące skutki prawne, w tym m.in. umowy sprzedaży, deweloperskie, ustanowienia odrębnej własności lokalu, darowizny, dożywocia, przekazania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za opiekę, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku wspólnego, alimentacyjne, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o ustanowieniu hipoteki, służebności, użytkowania;

 • spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych;

 • spisuje protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, w tym na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej;

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (które mają skutki prawne sądowych prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku);

 • poświadcza:

1) własnoręczność podpisu,

2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

3) datę okazania dokumentu,

4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

 • doręcza na piśmie oświadczenia mogące mieć skutki prawne;

 • sporządza protesty weksli i czeków;

 • przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, nawet w kopertach zamkniętych;

 • w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej;

 • wydaje wypisy, odpisy i wyciągi przechowywanych aktów notarialnych i innych dokumentów;

 • dokonuje innych czynności prawem przewidzianych.